Teacher
Sekolah Menengah

Fizik / Physics (Fizik Tingkatan 5 / Physics Form 5)

102 5 Fizik / Physics Fizik / Physics 1 102

Fizik 1.1 Daya Paduan
Fizik 1.2 Leraian Daya
Fizik 1.3 Keseimbangan Daya
Fizik 1.4 Kekenyalan
Fizik 2.1 Tekanan Cecair
Fizik 2.2 Tekanan Atmosfere
Fizik 2.3 Tekanan Gas
Fizik 2.4 Prinsip Pascal
Physics 1.1 Resultant Force
Physics 1.2 Resolution of Forces
Physics 1.3 Forces in Equilibrium
Physics 1.4 Elasticity
Physics 2.1 Pressure in Liquids
Fizik 2.5 Prinsip Archimedes
Fizik 2.6 Prinsip Bernoulli
Fizik 3.1 Arus dan Beza Keupayaan
Fizik 3.2 Rintangan
Fizik 3.3 Daya Gerak Elektrik (d.g.e) dan Rintangan Dalam
Fizik 3.4 Tenaga dan Kuasa Elektrik
Fizik 4.1 Daya ke Atas Konduktor Pembawa Arus dalam Suatu Medan Magnet
Fizik 4.2 Aruhan Elektromagnet
Fizik 4.3 Transformer
Fizik 5.1 Elektron
Fizik 5.2 Diod Semikonduktor
Fizik 5.3 Transistor
Fizik 6.1 Reputan Radioaktif
Fizik 6.2 Tenaga Nuklear
Fizik 7.1 Teori Kuantum Cahaya
Fizik 7.2 Kesan Fotoelektrik
Fizik 7.3 Teori Fotoelektrik Einstein
Physics 2.2 Atmospheric Pressure
Physics 2.3 Gas Pressure
Physics 2.4 Pascals Principle
Physics 2.5 Archimedes Principle
Physics 2.6 Bernoullis Principle
Physics 3.1 Current and Potential Difference
Physics 3.2 Resistance
Physics 3.3 Electromotive Force (e.m.f.) and Internal Resistance
Physics 3.4 Electrical Energy and Power
Physics 4.1 Force on a Current-carrying Conductor in a Magnetic Field
Physics 4.2 Electromagnetic Induction
Physics 4.3 Transformer.
Physics 5.1 Electron
Physics 5.2 Semiconductor Diode
Physics 5.3 Transistor.
Physics 6.1 Radioactive Decay
Physics 6.2 Nuclear Energy
Physics 7.1 Quantum Theory of Light
Physics 7.2 Photoelectric Effect
Physics 7.3 Einsteins Photoelectric Theory
Soalan 1 Daya dan Gerakan II
Soalan 2 Tekanan
Soalan 3 Elektrik
Soalan 4 Keelektromagnetan
Soalan 5 Elektronik
Soalan 6 Fizik Nuklear
Soalan 7 Fizik Kuantum
Questions 1 Force and Motion II
Questions 2 Pressure
Questions 3 Electricity
Questions 4 Electromagnetism
Questions 5 Electronics
Questions 6 Nuclear Physics
Questions 7 Quantum Physics
Price $60