Teacher
Sekolah Menengah

Geografi (Geografi Tingkatan 3 KSSM)

11 5 Geografi Geografi 1 11

01.1 Ciri-ciri dan Kegunaan Jadual
01.2 Ciri-ciri dan Kegunaan Graf
01.3 Langkah-langkah Membina Jadual
01.4 Langkah-langkah Membina Graf Bar Mudah, Graf Garisan Mudah dan Graf Gabungan
01.5 Mentafsir Jadual, Graf Bar Mudah, Graf Garisan Mudah dan Graf Gabungan
Penilaian Bab 01 Geografi T3
02.1 Ciri-ciri dan Kegunaan Carta Pai
02.2 Langkah-langkah Membina Carta Pai
02.3 Mentafsir Carta Pai
Penilaian Bab 02 Geografi T3
03.1 Faktor-faktor Persekitaran Fizikal yang Mempengaruhi Kepelbagaian Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar
03.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepelbagaian Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar
03.2.1 Faktor Bentuk Muka Bumi
03.2.2 Faktor Saliran
03.2.3 Tanih
03.2.4 Iklim
Penilaian Bab 03 Geografi T3
04.1 Jenis dan Taburan Tumbuh-Tumbuhan Semula Jadi di Malaysia
04.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi di Malaysia
04.3 Kepentingan Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi di Malaysia
04.4 Kesan Kegiatan Manusia terhadap Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi di Malaysia
Penilaian Bab 04 Geografi T3
05.1 Hidupan Liar di Malaysia
05.2 Kepentingan Hidupan Liar di Malaysia
05.3 Kegiatan Manusia yang Mengancam Hidupan Liar di Malaysia
05.4 Usaha Pemeliharaan dan Pemuliharaan Hidupan Liar di Malaysia
Penilaian Bab 05 Geografi T3
06.1 Sumber Semula Jadi di Malaysia
06.2 Taburan Sumber Boleh Baharu dan Sumber Tidak Boleh Baharu di Malaysia
06.3 Kepentingan Sumber Semula Jadi dalam Pembangunan Ekonomi di Malaysia
Penilaian Bab 06 Geografi T3
07.1 Jenis Kegiatan Ekonomi di Malaysia
07.2 Taburan Kegiatan Ekonomi Utama di Malaysia
07.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Ekonomi di Malaysia
07.4 Kepentingan Kegiatan Ekonomi di Malaysia
Penilaian Bab 07 Geografi T3
08.1 Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar di Dunia
08.2 Kepentingan Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar di Dunia
Penilaian Bab 08 Geografi T3
09.1 Sumber Semula Jadi Utama di Dunia
09.2 Krisis Sumber Semula Jadi di Dunia
09.3 Contoh Kerjasama Ekonomi Antarabangsa
09.4 Kepentingan Kerjasama Ekonomi Antarabangsa
Penilaian Bab 09 Geografi T3
10.1 Sumber Hutan
10.2 Kepentingan Pengurusan Sumber Hutan di Malaysia
10.3 Usaha Pemeliharaan dan Pemuliharaan Sumber Hutan di Malaysia
10.4 Peranan Agensi dalam Pengurusan Hutan di Malaysia
Penilaian Bab 10 Geografi T3
11.1 Elemen Kitar Semula
11.2 Kepentingan Amalan Kitar Semula
11.3 Amalan Kitar Semula di Malaysia
11.4 Amalan Kitar Semula di Negara-negara Lain
Penilaian Bab 11 Geografi T3
12.1 Memilih Isu atau Tajuk Kerja Lapangan
12.2 Menentukan Objektif Kerja Lapangan
12.3 Menentukan Kaedah Kerja Lapangan
12.4 Merekod, Mengumpul dan Menganalisis Data atau Maklumat
12.5 Merumus dan Membuat Pelaporan Tentang Kerja Lapangan
Penilaian Bab 12 Geografi T3
Price $60