Teacher
Sekolah Menengah

Perniagaan (Perniagaan Tingkatan 4 MPEI)

14 5 Perniagaan Perniagaan 1 14

1.0 Pengenalan
1.1 Tujuan Perniagaan
1.2 Bentuk Pemilikan Perniagaan
1.3 Bentuk-bentuk Perniagaan Lain
1.4 Klasifikasi Perniagaan
1.5 Skala Perniagaan
1.6 Perkaitan Antara Penawaran Barang dan Perkhidmtan, Bentuk Pemilikan, Klasifikasi dan Skala Perniagaan
1.7 Perkembangan Sektor Perniagaan di Malaysia
Penilaian 1.0 Tujuan Perniagaan dan Pemilikan Perniagaan
2.1 Peranan Kerajaan dalam Menangani Isu-isu Tempatan, Negara dan Serantau
2.2 Trend Persekitaran Perniagaan
2.3 Analisis Faktor-faktor yang Membawa Perubahan kepada Persekitaran Perniagaan
2.4 Kesan Perubahan Persekitaran terhadap Organisasi Perniagaan
3.1 Maksud Visi, Misi dan Objektif Perniagaan
3.2 Perbandingan Visi, Misi dan Objektif Beberapa Perniagaan yang Berbeza
3.3 Ciri-ciri Objektif Sesebuah Perniagaan
3.4 Tujuan Penetapan Visi, Misi dan Objektif Perniagaan sebagai Panduan Perniagaan
3.5 Menghasilkan Visi, Misi dan Objektif bagi Perniagaan Tertentu
3.6 Kesan kepada Perniagaan Akibat Kegagalan Mencapai Matlamat dan Objektif
3.7 Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Visi, Misi dan Objektif Perniagaan
3.8 Pencapaian Visi, Misi dan Objektif Perniagaan yang Dipilih
4.1 Bahagian-bahagian Fungsian Utama dalam Organisasi Perniagaan
4.2 Tujuan Setiap Bahagian Fungsian
4.3 Pembangunan Produk dan Pasaran Baharu
4.4 Penggunaan Teknologi Maklumat
4.5 Hubungan dan Interaksi antara Bahagian Fungsian Lain
4.6 Interaksi Perkaitan antara Bahagian Fungsian dalam Dua Perniagaan Berlainan
Penilaian 2.0 Trend Semasa dalam Perniagaan
Penilaian 3.0 Penetapan Visi, Misi dan Objektif Perniagaan
Penilaian 4.0 Bahagian-bahagian Fungsian Utama dalam Organisasi Perniagaan
Price $60