Teacher
Sekolah Menengah

Perniagaan (Perniagaan Tingkatan 5 MPEI)

15 5 Perniagaan Perniagaan 1 15

1.1 Definisi Pengurusan Sumber Manusia
1.2 Peranan Pengurusan Sumber Manusia Dalam Sesebuah Perniagaan
1.3 Aplikasi Pengurusan Sumber Manusia Dalam Pembangunan Perniagaan Yang Mampan
1.4 Aspek Pengelolaan Sumber Manusia Dalam Pembangunan Perniagaan
1.5 Hubung Kait antara Kemahiran Kebolehkerjaan Pekerja dengan Kejayaan Sesebuah Perniagaan
1.6 Mencipta Satu Struktur Organisasi dalam Sesebuah Perniagaan
1.7 Sistem Penggajian bagi Sesebuah Organisasi
Penilaian 1.0 Pengurusan Sumber Manusia
2.1 Tujuan Mengurus Sumber Fizikal yang Diperlukan dalam Operasi Sesebuah Perniagaan
2.2 Prosedur Mengurus Sumber Fizikal yang Diperlukan dalam Operasi Sesebuah Perniagaan
2.3 Tujuan Mengurus Sumber Teknologi yang Diperlukan dalam Operasi Sesebuah Perniagaan
2.4 Prosedur Mengurus Sumber Teknologi yang Diperlukan dalam Operasi Sesebuah Perniagaan
2.5 Aplikasi Pengetahuan Pengurusan Sumber Fizikal dan Sumber Teknologi dalam Satu Perniagaan yang Mampan
2.6 Membandingkan Kesan Pengurusan Sumber Fizikal dan Teknologi dalam Mempertingkatkan Kecekapan Sesebuah Organisasi Perniagaan
2.7 Rumusan Perkaitan Antara Pengurusan Sumber Fizikal dengan Teknologi
3.1 Sumber Pembiayaan untuk Sesebuah Perniagaan
3.2 Jenis Pembiayaan Dalaman dan Luaran yang Sesuai untuk Sesebuah Perniagaan
3.3 Keperluan Pembiayaan bagi Sesebuah Perniagaan
3.4 Kekuatan dan Kelemahan Jenis Pembiayaan untuk Sesebuah Perniagaan
3.5 Prosedur Mendapatkan Sumber Pembiayaan untuk Sesebuah Perniagaan
3.6 Justifikasi Jenis Pembiayaan yang Sesuai Digunakan untuk Memulakan Sesebuah Perniagaan
4.1 Definisi Penyata Kewangan
4.2 Butiran dalam Penyata Kewangan
4.3 Pihak yang Berkepentingan kepada Penyata Kewangan Sesebuah Perniagaan
4.4 Menganalisis Kepentingan Penyata Kewangan terhadap Operasi Kewangan Sesebuah Perniagaan
4.5 Mentafsir Penyata Kewangan Menggunakan Nisbah Asas
4.6 Justifikasi Kedudukan Kewangan Sesebuah Perniagaan Berdasarkan Penyata Kewangan
5.1 Ciri-ciri Keperibadian, Kekuatan Diri dan Kelebihan Menjadi Usahawan
5.2 Faktor-Faktor Penyumbang untuk Memulakan Perniagaan
5.3 Kelebihan Berniaga Sebagai Satu Peluang Kerjaya
6.1 Akta-akta Penubuhan Sesebuah Entiti Perniagaan
6.2 Prosedur Pendaftaran Sesebuah Entiti Perniagaan
6.3 Tanggungjawab yang Perlu Dipatuhi oleh Usahawan Setelah Mendaftarkan Perniagaan
6.4 Dokumen Perniagaan yang perlu Disimpan
6.5 Simulasi Penyediaan dan Penyimpanan Dokumen Perniagaan yang Dirancang
6.6 Penyediaan Penyata Aliran Tunai
6.7 Pemasaran dan Jualan
6.8 Persediaan untuk Menjalankan Aktiviti Pemasaran dan Jualan Bagi Produk dan Perkhidmatan
7.1 Definisi Rancangan Perniagaan
7.2 Kepentingan Menyediakan Rancangan Perniagaan
7.3 Format Rancangan Perniagaan
7.4 Penyediaan Rancangan Perniagaan
Penilaian 2.0 Pengurusan Sumber Fizikal dan Teknologi
Penilaian 3.0 Sumber Pembiayaan Perniagaan
Penilaian 4.0 Penyata Kewangan Perniagaan
Penilaian 5.0 Persediaan Menjadi Usahawan
Penilaian 6.0 Persediaan Memulakan Perniagaan
Penilaian 7.0 Merancang Pengendalian Perniagaan
Price $60