Student
Sekolah Menengah

All Subject (SMK Tingkatan 3) (All Subject (SMK Tingkatan 3))

75 5 All Subject (SMK Tingkatan 3) All Subject (SMK Tingkatan 3) 3 75
RBT 1.1.01 Menyatakan Maksud Reka Bentuk Mekatronik
RBT 1.1.02 Mengenal Pasti Elemen Mekatronik
RBT 1.1.03 Menerangkan Fungsi Elemen Mekatronik pada Produk Sedia Ada
RBT 1.1.04 Menghasilkan Gambar Rajah Blok (Block Diagram) Produk Mekatronik Sedia Ada
RBT 1.1.05 Menghasilkan Lakaran Bahagian Reka Bentuk Produk yang akan Diubah Suai Berdasarkan Gambar Rajah Blok yang Terlibat
RBT 1.1.06 Membuat Penambahbaikan kepada Produk Berdasarkan Lakaran yang telah Dibuat
RBT 1.1.07 Membuat Penilaian Kefungsian Produk yang telah Diubah Suai
RBT 2.1.01 Menyatakan Produk yang Hendak Dihasilkan Berdasarkan Kajian Keperluan Pelanggan dan Projek Brief
RBT 2.1.02 Mengenal Pasti Asas Teknologi yang Sesuai dengan Kehendak Reka Bentuk Produk
RBT 2.1.03 A. Konsep Penghasilan Idea
RBT 2.1.03 B. Elemen Reka Bentuk
RBT 2.1.03 B. Prinsip Reka Bentuk
RBT 2.1.03 C. Lakaran Perkembangan Idea
RBT 2.1.04 Menghasilkan Lakaran Produk yang Hendak Dibuat
RBT 2.1.05 Menyediakan Jadual Kerja
RBT 2.1.06 Membuat Senarai Bahan, Peralatan dan Bajet Produk
RBT 2.1.07 Menghasilkan Produk Berfungsi atau Berfungsi Sebahagian
RBT 2.1.08 Membuat Pengujian dan Penilaian Kefungsian serta Kesesuaian Produk
RBT 2.1.09 Membuat Cadangan Penambahbaikan Produk Berdasarkan Laporan Keputusan Ujian
RBT 2.1.10 A. Pendokumentasian
RBT 2.1.10 B. Format Laporan Penghasilan Produk
RBT 2.1.10 C. Persembahan
RBT 3.1.01 Menyatakan Maksud Pemasaran
RBT 3.1.02 Menerangkan Peranan Reka Bentuk dalam Pemasaran
RBT 3.1.03 Mengenal Pasti Kaedah Reka Bentuk Pengiklanan
RBT 3.1.04 Memilih Kaedah Reka Bentuk Pengiklanan yang Sesuai untuk Memasarkan Produk yang Dihasilkan
RBT 3.1.05 Menganalisis Kaedah Reka Bentuk Pengiklanan yang Dipilih
RBT 3.1.06 Membuat Rumusan Kaedah Reka Bentuk Pengiklanan yang Sesuai dengan Produk
RBT 3.1.07 Menghasilkan Reka Bentuk Pengiklanan
Sains 01.1 Sistem Saraf Manusia
Sains 01.2 Rangsangan dan Gerak Balas dalam Manusia
Sains 01.3 Rangsangan dan Gerak Balas dalam Tumbuhan
Sains 01.4 Kepentingan Gerak Balas terhadap Rangsangan dalam Haiwan Lain
Sains 02.1 Sistem Respirasi
Sains 02.2 Pergerakan dan Pertukaran Gas di dalam Badan Manusia
Sejarah 1.1 Kestabilan dan Kemakmuran Negara Kita
Sains 02.3 Kesihatan Sistem Respirasi Manusia
Sejarah 1.2 Faktor Kedatangan Kuasa Barat ke Negara Kita
Sains 02.4 Adaptasi dalam Sistem Respirasi
Sains 02.5 Pertukaran Gas dalam Tumbuhan
Sejarah 1.3 Persaingan Kuasa Barat untuk Mendapatkan Tanah Jajahan
Sains 03.1 Sistem Pengangkutan dalam Organisma
Sains 03.2 Sistem Peredaran Darah
Sains 03.3 Darah Manusia
Sejarah 1.4 Perbezaan Strategi Kuasa Barat untuk Menguasai Negara Kita
Sains 03.4 Pengangkutan dalam Tumbuhan
Sains 03.5 Sistem Peredaran Darah dalam Haiwan dan Sistem Pengangkutan dalam Tumbuhan
Sains 04.1 Kepelbagaian Mineral
Sejarah 2.1 Peluasan Kuasa British di Pulau Pinang, Singapura dan Melaka
Sains 04.2 Siri Kereaktifan Logam
Sejarah 2.2 Perjanjian London 1824 dan Kesannya Terhadap Alam Melayu
Sains 04.3 Pengekstrakan Logam daripada Bijihnya
Sejarah 2.3 Pembentukan Negeri-negeri Selat
Sains 05.1 Tindak Balas Endotermik dan Eksotermik
Sejarah 2.4 Pentadbiran Negeri-negeri Selat
Sains 06.1 Penjanaan Tenaga Elektrik
Sains 06.2 Transformer
Sejarah 3.1 Kekayaan Hasil Bumi di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang
Sains 06.3 Penghantaran dan Pengagihan Tenaga Elektrik
Sains 06.4 Pengiraan Kos Penggunaan Elektrik
Sejarah 3.2 Peluasan Kuasa British di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang
Sains 07.1 Kerja, Tenaga dan Kuasa
Sains 07.2 Tenaga Keupayaan dan Tenaga Kinetik
Sejarah 3.3 Pembentukan Negeri-negeri Melayu Bersekutu
Sains 07.3 Prinsip Keabadian Tenaga
Sains 08.1 Sejarah Penemuan Keradioaktifan
Sejarah 3.4 Pentadbiran Negeri-negeri Melayu Bersekutu
Sains 08.2 Atom dan Nukleus
Sains 08.3 Sinaran Mengion dan Sinaran Tidak Mengion
Sejarah 4.1 Pemerintahan Kesultanan Melayu di Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor
Sains 08.4 Kegunaan Sinaran Radioaktif
Sains 09.1 Aktiviti Matahari yang Memberi Kesan kepada Bumi
Sejarah 4.2 Peluasan Kuasa British di Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu
Sains 09.2 Cuaca Angkasa
Sejarah 4.3 Peluasan Kuasa British di Johor
Sains 10.1 Perkembangan dalam Astronomi
Sains 10.2 Perkembangan dan Teknologi dalam Penerokaan Angkasa Lepas
Sejarah 4.4 Sistem Pentadbiran Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu
Sejarah 5.1 Latar Belakang Pemerintahan Tempatan di Sarawak dan Sabah
Sejarah 5.2 Peluasan Kuasa Dinasti Brooke di Sarawak
Sejarah 5.3 Peluasan Kuasa Syarikat Borneo Utara British di Sabah
Sejarah 5.4 Bentuk Pentadbiran Barat di Sarawak dan Sabah
Sejarah 6.1 Pengenalan Ekonomi Moden oleh Kuasa Barat di Negara Kita
Sejarah 6.2 Pentadbiran Barat Berkaitan dengan Ekonomi
Sejarah 6.3 Kesan Ekonomi Akibat Pentadbiran Barat di Negara Kita
Sejarah 6.4 Kesan Sosial Akibat Perkembangan Ekonomi di Negara Kita
Sejarah 7.1 Matlamat dan Bentuk Penentangan Masyarakat Tempatan
Sejarah 7.2 Sistem Pentadbiran Barat Memberikan Kesan Terhadap Kuasa Pemerintahan dan Kehidupan Masyarakat Tempatan
Sejarah 7.3 Penentangan Masyarakat Tempatan Terhadap Kuasa Barat
Sejarah 7.4 Kesan Penentangan Masyarakat Tempatan
Sejarah 8.1 Reaksi Pemerintah Negeri-negeri Melayu Utara dan Johor Terhadap Tindakan Barat
Sejarah 8.2 Tindakan Raja Melayu dalam Menangani Cabaran Barat
Sejarah 8.3 Usaha Pembesar Melayu dalam Pemodenan Negeri
Sejarah 8.4 Keberkesanan Peranan Pemerintah Tempatan dalam Menangani Cabaran Barat
Science 01.1 Human Nervous System
Science 01.2 Stimuli dan Responses in Human
Science 01.3 Stimuli and Response in Plants
Science 01.4 Importance of Responses to Stimuli in Animals
Science 02.1 Human Respiratory System
Science 02.2 Movement and Exchange of Gases in the Human Body
Science 02.3 Health of Human Respiratory System
Science 02.4 Adaptions in Respiratory System
Science 02.5 Gaseous Exchange in Plants
Science 03.1 Transport System in Organisms
Science 03.2 Blood Circulatory System
Science 03.3 Human Blood
Science 03.4 Transport System in Plants
Science 03.5 Blood Circulatory System in Animals and Transport System in Plants
Science 04.1 Variety of Minerals
Science 04.2 Reactivity Series of Metals
Science 04.3 Extraction of Metals from their Ores
Science 05.1 Endothermic and Exothermic Reactions
Science 06.1 Generation of Electricity
Science 06.2 Transformer
Science 06.3 Transmission and Distribution of Electricity
Science 06.4 Calculate the Cost of Electricity Consumption
Science 07.1 Work, Energy and Power
Science 07.2 Potential Energy and Kinetic Energy
Science 07.3 Principle of Conservation of Energy
Science 08.1 Discovery of Radioactivity
Science 08.2 Atom dan Nucleus
Science 08.3 Ionising Radiation and Non-ionising Radiation
Science 08.4 Uses of Radioactive Radiation
Science 09.1 Activities of the Sun that Affect Earth
Science 09.2 Space Weather
Science 10.1 Development in Astronomy
Science 10.2 Development of Technology and its Application in Space Exploration
Science Q&A 01 Stimuli and Responses
Science Q&A 02 Respiration
Science Q&A 03 Transportation
Science Q&A 04 Reactivity of Metals
Science Q&A 05 Thermochemistry
Science Q&A 06 Electricity and Magnetism
Science Q&A 07 Energy and Power
Science Q&A 08 Radioactivity
Science Q&A 09 Space Weather
Science Q&A 10 Space Exploration
Sains Penilaian 01 Rangsangan dan Gerak Balas
Sains Penilaian 02 Respirasi
Sains Penilaian 03 Pengangkutan
Sains Penilaian 04 Kereaktifan Logam
Sains Penilaian 05 Termokimia
Sains Penilaian 06 Elektrik dan Kemagnetan
Sains Penilaian 07 Tenaga dan Kuasa
Sains Penilaian 08 Keradioaktifan
Sains Penilaian 09 Cuaca Angkasa Lepas
Sains Penilaian 10 Penerokaan Angkasa Lepas
RBT Penilaian 1.1 Reka Bentuk Mekatronik
RBT Penilaian 2.1 Penghasilan Produk
RBT Penilaian 3.1 Reka Bentuk sebagai Instrumen Pemasaran
Sejarah Penilaian 1 Kedatangan Kuasa Barat
Sejarah Penilaian 2 Pentadbiran Negeri-negeri Selat
Sejarah Penilaian 3 Pentadbiran Negeri-negeri Melayu Bersekutu
Sejarah Penilaian 4 Pentadbiran Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu
Sejarah Penilaian 5 Pentadbiran Barat di Sarawak dan Sabah
Sejarah Penilaian 6 Kesan Pentadbiran Barat Terhadap Ekonomi dan Sosial
Sejarah Penilaian 7 Penentangan Masyarakat Tempatan
Sejarah Penilaian 8 Kebijaksanaan Raja dan Pembesar Melayu Menangani Cabaran Barat
Geografi 01.1 Ciri-ciri dan Kegunaan Jadual
Geografi 01.2 Ciri-ciri dan Kegunaan Graf
Geografi 01.3 Langkah-langkah Membina Jadual
Geografi 01.4 Langkah-langkah Membina Graf Bar Mudah, Graf Garisan Mudah dan Graf Gabungan
Geografi 01.5 Mentafsir Jadual, Graf Bar Mudah, Graf Garisan Mudah dan Graf Gabungan
Geografi Penilaian 01 Jadual dan Graf
Geografi 02.1 Ciri-ciri dan Kegunaan Carta Pai
Geografi 02.2 Langkah-langkah Membina Carta Pai
Geografi 02.3 Mentafsir Carta Pai
Geografi Penilaian 02 Carta Pai
Geografi 03.1 Faktor-faktor Persekitaran Fizikal yang Mempengaruhi Kepelbagaian Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar
Geografi 03.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepelbagaian Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar
Geografi 03.2.1 Faktor Bentuk Muka Bumi
Geografi 03.2.2 Faktor Saliran
Geografi 03.2.3 Tanih
Geografi 03.2.4 Iklim
Geografi Penilaian 03 Pengaruh Persekitaran Fizikal terhadap Kepelbagaian Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar
Geografi 04.1 Jenis dan Taburan Tumbuh-Tumbuhan Semula Jadi di Malaysia
Geografi 04.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi di Malaysia
Geografi 04.3 Kepentingan Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi di Malaysia
Geografi 04.4 Kesan Kegiatan Manusia terhadap Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi di Malaysia
Geografi Penilaian 04 Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi di Malaysia
Geografi 05.1 Hidupan Liar di Malaysia
Geografi 05.2 Kepentingan Hidupan Liar di Malaysia
Geografi 05.3 Kegiatan Manusia yang Mengancam Hidupan Liar di Malaysia
Geografi 05.4 Usaha Pemeliharaan dan Pemuliharaan Hidupan Liar di Malaysia
Geografi Penilaian 05 Hidupan Liar di Malaysia
Geografi 06.1 Sumber Semula Jadi di Malaysia
Geografi 06.2 Taburan Sumber Boleh Baharu dan Sumber Tidak Boleh Baharu di Malaysia
Geografi 06.3 Kepentingan Sumber Semula Jadi dalam Pembangunan Ekonomi di Malaysia
Geografi Penilaian 06 Sumber Semula Jadi di Malaysia
Geografi 07.1 Jenis Kegiatan Ekonomi di Malaysia
Geografi 07.2 Taburan Kegiatan Ekonomi Utama di Malaysia
Geografi 07.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Ekonomi di Malaysia
Geografi 07.4 Kepentingan Kegiatan Ekonomi di Malaysia
Geografi Penilaian 07 Kegiatan Ekonomi di Malaysia
Geografi 08.1 Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar di Dunia
Geografi 08.2 Kepentingan Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar di Dunia
Geografi Penilaian 08 Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar di Dunia
Geografi 09.1 Sumber Semula Jadi Utama di Dunia
Geografi 09.3 Contoh Kerjasama Ekonomi Antarabangsa
Geografi 09.4 Kepentingan Kerjasama Ekonomi Antarabangsa
Geografi Penilaian 09 Sumber Semula Jadi Utama dan Kerjasama Ekonomi di Dunia
Geografi 09.2 Krisis Sumber Semula Jadi di Dunia
Geografi 10.1 Sumber Hutan
Geografi 10.2 Kepentingan Pengurusan Sumber Hutan di Malaysia
Geografi 10.3 Usaha Pemeliharaan dan Pemuliharaan Sumber Hutan di Malaysia
Geografi 10.4 Peranan Agensi dalam Pengurusan Hutan di Malaysia
Geografi Penilaian 10 Sumber Hutan
Geografi 11.1 Elemen Kitar Semula
Geografi 11.2 Kepentingan Amalan Kitar Semula
Geografi 11.3 Amalan Kitar Semula di Malaysia
Geografi 11.4 Amalan Kitar Semula di Negara-negara Lain
Geografi Penilaian 11 Kitar Semula
Geografi 12.1 Memilih Isu atau Tajuk Kerja Lapangan
Geografi 12.2 Menentukan Objektif Kerja Lapangan
Geografi 12.3 Menentukan Kaedah Kerja Lapangan
Geografi 12.4 Merekod, Mengumpul dan Menganalisis Data atau Maklumat
Geografi 12.5 Merumus dan Membuat Pelaporan Tentang Kerja Lapangan
Geografi Penilaian 12 Panduan Kerja Lapangan
PSV 01.1 Definisi Pakaian
PSV 01.2 Pakaian Tradisional Melayu
PSV 01.3 Perhiasan Diri Masyarakat Wanita Melayu
PSV 01.4 Pakaian Tradisional Cina
PSV 01.5 Pakaian Tradisional India
PSV 01.6 Pakaian Tradisional Etnik Iban
PSV 01.7 Pakaian Tradisional Etnik Kadazan
PSV 01.8 Sumbangan Tokoh Budaya
PSV 01.9 Motif Perhiasan Diri
PSV 02.0 Seni Lukisan
PSV 03.0 Seni Catan
PSV 04.0 Seni Arca
PSV 05.0 Reka Bentuk Landskap
PSV 06.0 Reka Bentuk Hiasan Dalaman
PSV 07.0 Reka Bentuk Industri
PSV 08.0 Seni Tekat
PSV 09.0 Seni Anyaman
PSV 10.0 Seni Reka Grafik (Tipografi)
PSV 11.0 Seni Foto (Kamera dan Peranti Pengimejan)
PSV Penilaian 01 Pakaian Tradisional dan Perhiasan Diri
PSV Penilaian 02 Seni Lukisan
PSV Penilaian 03 Seni Catan
PSV Penilaian 04 Seni Arca
PSV Penilaian 05 Reka Bentuk Landskap
PSV Penilaian 06 Reka Bentuk Hiasan Dalaman
PSV Penilaian 07 Reka Bentuk Industri
PSV Penilaian 08 Seni Tekat
PSV Penilaian 09 Seni Anyaman
PSV Penilaian 10 Seni Reka Grafik (Tipografi)
PSV Penilaian 11 Seni Foto (Kamera dan Peranti Pengimejan)
P.Islam 01 Allah SWT Pengampun Segala Dosa
P.Islam 02 Al-Quran Petunjuk Kebenaran
P.Islam 03 Hukum Tajwid
P.Islam 04 Pancaindera yang dimanfaatkan
P.Islam 05 Zikir Penenang Hati
P.Islam 06 Generasi Unggul
P.Islam 07 Kewajipan Memelihara Kehormatan Diri
P.Islam 08 Penciptaan Manusia Bukti Kekuasaan Allah SWT
P.Islam 09 Sedekah Kunci Kebaikan
P.Islam 10 Hindari Sifat Negatif
P.Islam 11 Allah SWT Maha Kaya Pengurnia Rezeki
P.Islam 12 Beriman Kepada Rasul
P.Islam 13 Beriman Kepada Hari Akhirat
P.Islam 14 Beriman Kepada Qada' dan Qadar
P.Islam 15 Konsep Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah
P.Islam 16 Pengurusan Jenazah
P.Islam 17 Zakat Penyuci Harta
P.Islam 18 Aidilfitri dan Aidiladha
P.Islam 19 Qiamullail Pemangkin Kekuatan Jiwa
P.Islam 20 Solat Sunat Tahiyatul Masjid dan Solat Sunat Hajat
P.Islam 21 Perjanjian Hudaibiyah dan Pembukaan Kota Mekah
P.Islam 22 Tokoh Sahabat
P.Islam 23 Pemaaf Melunakkan Hati
P.Islam 24 Qanaah Hiasan Peribadi
P.Islam 25 Syukur Penyubur Iman
P.Islam 26 Adab Berkomunikasi
P.Islam 27 Adab Bermusafir
P.Islam T3 Penilaian 01 Bidang al-Quran
P.Islam T3 Penilaian 02 Bidang Hadis
P.Islam T3 Penilaian 03 Bidang Akidah
P.Islam T3 Penilaian 04 Bidang Fiqah
P.Islam T3 Penilaian 05 Bidang Sirah dan Tamadun Islam
P.Islam T3 Penilaian 06 Bidang Akhlak Islamiah
P.Moral 1.1 Pilihan Bermoral
P.Moral 2.1 Anugerah Alam Ciptaan Tuhan
P.Moral 2.2 Kebestarian Diri
P.Moral 2.3 Mengekalkan Amalan Tradisi Kekeluargaan Dalam Sesuatu Kaum
P.Moral 2.4 Konflik dalam Adab Persahabatan
P.Moral 3.1 Hidup Bersatu Padu dalam Kepelbagaian Agama, Bangsa, Budaya dan Bahasa
P.Moral 3.2 Perkhidmatan Awam Kebaikan Bersama
P.Moral 3.3 5R (Recycle, Reuse, Reduce, Rethink and Repair) untuk Bumi Hijau
P.Moral 3.4 Tanggungjawab Sosial
P.Moral 4.1 Adab dalam Majlis Rasmi dan Tidak Rasmi
P.Moral 4.2 Hindari Jenayah Juvana
P.Moral 4.3 Kebebasan Bersuara
P.Moral 4.4 Pelihara Tradisi dalam Masyarakat Majmuk
P.Moral 4.5 Undang-undang Kemanusiaan Antarabangsa
Arduino T3 Bab 1.0 Mikropengawal
Arduino T3 Bab 2.0 Reka Bentuk Litar Elektronik
Arduino T3 Bab 3.0 Litar Input dan Litar Output
Arduino T3 Bab 4.0 Pengujian, Penilaian dan Penambahbaikkan
Arduino T3 Bab 5.1 Pemasangan DIY Casis Kereta Pintar
Arduino T3 Bab 5.2 DIY Casis Kereta Pintar dengan Kawalan Bluetooth
Arduino T3 Bab 5.3 Pemasangan Ultrasonic Sensor dan Servo Motor
Arduino T3 Bab 5.4 Penyambungan untuk Ultrasonic Sensor
Arduino T3 Bab 5.5 Penyambungan untuk Fungsi Mengelakkan Rintangan
English F3_01 Getting to know you
English F3_02 The way we live
English F3_03 It all went wrong
English F3_04 Let's go shopping!
English F3_05 What do you want to do
English F3_06 Tell me! What's it like
English F3_07 Famous couples
English F3_08 Do's and don'ts
English F3_09 Going places
English F3_10 Scared to death
English F3_11 Things that changed the world
English F3_12 Dreams and reality
English F3_13 Earning a living
English F3_14 Love you and leave you
P.Moral Penilaian Bidang 1.0 Pengenalan Moral
P.Moral Penilaian Bidang 2.0 Diri, Keluarga, dan Persahabatan
P.Moral Penilaian Bidang 3.0 Hubungan Antara Diri, Komuniti, dan Masyarakat
P.Moral Penilaian Bidang 4.0 Moral, Peraturan dan Undang-undang
Price $120